Stanowiska do sprawdzania liczników wody tvou MT


      Jesteśmy producentem szeregowych stanowisk typu MT do sprawdzania liczników wody (wodomierzy). Pomiar na stanowisku wykonywany jest zgodnie z wymogami metrologicznymi zawartymi w załączniku do zarządzenia nr I Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 05.01.1996.r. w sprawie wprowadzenia instrukcji, sprawdzania liczników do wody (wodomierzy). Dz.U. Miar i Probiernictwa nr 3/96 poz. 10.

.

Stanowisko do legalizacji wodomierzy

      Stanowisko może być zasilane z indywidualnie zaprojektowanego obiegu zamkniętego wody lub sieci wodociągowej. 
Szeregowe stanowiska do legalizacji wodomierzy w zakresie średnic 0 15 - 40 mm, służą do sprawdzania wodomierzy metodą objętościową z zatrzymanym startem i stopem.
      Sterowanie pracą na stanowisku odbywa się automatycznie za pomocą programatora mikroprocesorowego STK. Programator typu STK służy do pomiaru czasu przepływu dla wyznaczonego średniego strumienia objętości w czasie sprawdzania wodomierza. Programator realizuje funkcję sterowania zaworami z napędem pneumatycznym i sterowaniem elektrycznym odcinającym szereg sprawdzanych wodomierzy tak by pomiar odbywał się w zaprogramowanym wcześniej czasie.

.

Sterownik STK - 201

 

.Pozostałe funkcje programatora to:
  - pomiar temperatury wody zasilającej stanowisko
  - pomiar ciśnienia wody zasilającej stanowisko.
Pomiar chwilowego strumienia objętości przy użyciu zespołów rotametrów z ręczną regulacją.
Stacja legalizacji wodomierzy zasilana wodą z obiegu zamkniętego wyposażony jest w:
  - pompy realizujące przepływ wody
  - odgaźnik stanowiący element usuwający powietrze z układu
    oraz stabilizujący przepływ
  - zbiornik magazynowy. 

      Legalizacje ciepłomierzy można przeprowadzić wodą zimną metodą objętościową, jeśli producent ciepłomierzy uzyskał stosowną zgodę podczas procedury zatwierdzania typu ciepłomierza w przeciwnym wypadku należy zastosować urządzenie przeznaczone do sprawdzania ciepłomierzy.

 

 

Instalacja obiegu zamkniętego

Charakterystyka techniczna

 • zbiorniki pomiarowe o pojemnościach nominalnych 20 i 200 dm3 z wodowskazem
 • stół pomiarowy do sprawdzania wodomierzy
 • sposób wyznaczania pomiarowego strumienia objętości: pomiar objętości za pomocą przepływomierzy elektromagnetycznych z ręczną regulacją i automatyczny pomiar programowanego czasu przepływu za pomocą programatora STK - 01
 • ręczny sposób nastawy pomiarowego strumienia objętości z wykorzystaniem zastawu przepływomierzy z ręczną regulacją
 • średnica nominalna rurociągu stałego: 50 mm
 • błędy graniczne pomiaru objętości:
       ± 0,2 % wartości mierzonej przy sprawdzaniu strumienia ąp i qt 
       ± 0,5 % wartości mierzonej przy sprawdzaniu strumieniem qmin
 • zakresy pomiarowe objętości:
       przy pomiarze z błędem nieprzekraczającym ± 0,2 % wartości mierzonej 5,0 ¸ 20,0 dm3 (zbiornik mały)
       oraz 100,0 -7- 200,0 dm3 (zbiornik duży); przy pomiarze z błędem nieprzekraczającym ± 0,5 % wartości
       mierzonej 2.0 -7- 5.0 dm3 (zbiornik mały) oraz 50,0 ¸ 100,0 dm3 (zbiornik duży)
 • zakres wartości pomiarowego strumienia objętości; 0,01 m3 /h do 10 m3 / h
 • błędy graniczne wyznaczania wartości pomiarowego strumienia objętości: ± 0,5 % wartości mierzonej
 • błędy graniczne pomiaru temperatury wody: ± 0,2 oC
 • zakres pomiarowy temperatury wody: od 0 oC do 30 oC
 • błędy graniczne pomiaru ciśnienia zasilania wodnego: ± 5% wartości mierzonej
 • zakres pomiarowy ciśnienia zasilania wodnego: od 0,08 MPa do 1,0 MPa


Wykonujemy:

 • stanowiska zgodnie z "Instrukcją sprawdzania liczników do wody"
 • projekty nowych i adoptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby stacji legalizacji wodomierzy
 • montaż na obiekcie
 • rozruch technologiczny, szkolenie obsługi
 • opracowanie instrukcji wykonania pomiarów
 • układy zasilania stanowisk wodą w obiegu zamkniętym o stałym ciśnieniu

 Zakład Ochrony Środowiska - Krystyna Mitura w Poznaniu
zajmuje się kompleksowo problemami ochrony środowiska.

© Zakład Ochrony Środowiska